කරල් වර්ග

  • ගජ තිප්පිලි කරල් (Scindapsus officinalis)
  • මුරුක්කු තිප්පිලි කරල් (Helicteres isora)
  • තිප්පිලි කරල්
  • සියක්කා කරල්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *