කඳ​ වර්ග​ (Stem)

  • දේවදාර : Cedrus Deodara
  • කොතලහිඹුටු : Salacia reticulata.
  • රත් හදුන් : Pterocarpus Santalinus
  • සුදු හදුන් : genus Santalum
  • වැල් මී : Glycyrrhiza glabra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *